Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.235.172.213.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
Lê Thị Kim Oanh Lê Thị Kim Oanh wrote on October 7, 2018 at 7:57 am:
Mưa Nắng Bên Đời
(Đề thơ tặng anh Yên Sơn)


Đời Phi Công mộng với Hằng Nga
Lướt gió xuyên mây níu nguyệt tà
Mơ dãy Ngân Hà say ước nguyện
Cây tình chớm nở tỏa hương hoa

Lửa Hạ bừng lên nghiệt ngã thời
Đại Bàng tung cánh vượt trùng khơi
Xứ người hoài vọng về quê cũ
“Mưa Nắng Bên Đời” thảm lệ rơi (*)

(*)Tuyển Tập Mưa Nắng Bên Đời của Yên Sơn
Kim Oanh
Úc Châu 10/2018