Nỗi Buồn Hạ Đỏ

ngày 11.09.23


Hạ nắng cháy được tin em vĩnh biệt
Nắng ngoài sân sao cháy bỏng trong lòng
Từ xa tôi… em cất bước theo chồng
Về bến lạ rồi biệt tăm từ đấy

Tình chúng ta không đậm đà gì mấy
Dù đã bao năm dõi bước chân nhau
Hợp rồi tan nhưng chẳng có thương đau
Vui khi gặp, buồn chia tay… vẫn thế

Lúc nhận được tin tôi ngồi lặng lẽ
Mặc niệm linh hồn như một người thân
Nhưng nỗi buồn thương như cứ lớn dần
Dẫu vẫn biết chúng mình không duyên nợ

Tôi cố tịnh tâm chìm trong hơi thở
Thắp nén hương lòng để tiễn linh em
Thôi hết trách hờn, khỏi bận lòng thêm
Ở cõi thênh thang mỉm cười em nhé

Tôi cố lắng tâm giữa đời đâu bể
Tự nhủ nỗi buồn không chỉ riêng tôi
Cõi nhân sinh ai cũng thế mà thôi
Có hợp, có tan ai người tránh được


Sadness In Hot Summer

You are forever gone in the middle of a scorching summer.
It’s burning outside but I feel the burning in my heart.
Since we parted, you got married and followed your husband
To a distant shore then I hadn’t heard of you since.

Our love was never a strong bonding.
Although for many years, we had been following each other’s life.
We came together, then parted, without any pain.
Happy to meet, sad to say goodbye… always the same.

When I first heard the news, I sat quietly.
Praying for your soul as if you were a relative.
But the sorrow kept growing gradually.
Even though I knew between us there was no love destiny.

I exercised deep breathing to calm my mind.
Light up the heart’s incense to bid your soul farewell.
No more sulking, grievances and worries,
In the vast holy realm, smile away, my dear.

I tried to keep a serene heart amidst the ever-changing flow of life’s up-and-dơwn fortunes.
Told myself that sorrow is not just for me alone.
In the realm of human existence, everyone’s the same
Coming together then parting, no one can avoid.


Tháng 8/2023


« TRANG NHÀ »