HỜN CĂM

ngày 28.08.11


Nhân đọc bài báo với hình ảnh quân Trung Cộng
đang chuyển quân tới biên giới Việt Hoa.

Thấy lũ giặc đang dương oai diệu võ
Máu trong tim rần rật khắp châu thân
Này công dân ơi Tổ Quốc đang cần
Mau đứng dậy hỡi con Hồng cháu Lạc

Đuổi Thái Thú trước khi ta chống giặc
Hận An Dương Vương sử sách rành rành
Còn đợi gì không quyết liệt đấu tranh
Khi thế giặc đang lăm le trước ngõ

Gương Áo Vải Lam Sơn còn tỏ rõ
Chỉ mười năm tiêu diệt sạch quân Minh
Bạch Đằng Giang hàng vạn xác quân Thanh
Ngời sử sách rạng danh Trần Hưng Đạo

Giặc phương Bắc như phường chồn lũ cáo
Gươm Quang Trung máu còn nhuộm ròng ròng
Gã họ Tôn nuốt nhục chui ống đồng
Cùng giặc Mãn thoát thân về phương Bắc

Hồn Tiên Tổ nặng lời nguyền Sát Thát
Phò hộ cháu con quét sạch giặc thù
Mãnh dư đồ bền vững với thiên thu
Khi lông ngỗng, Mỵ Nương không còn nữa

27082011


Seething Anger
Translated by Vương Thanh

Seething Anger

Seeing the brutal enemies arrogantly demonstrating their military forces,
the blood from my heart flowed tumultuously throughout my whole body.
O Vietnamese citizens, the country’s needing you.
Rise up, O Children of the Dragon King and Mountain Goddess.

Let’s chase the foreign provincial governor before we fight the enemies.
Remember the bitter tragedy of our Vietnamese king,
An Dương Vương, that history books still clearly recorded.
What are we waiting for? Why not rise up and fight back
when enemy forces are threatening before the gate.

The example of King Lê Lợi of the common people still shines brightly.
It only took ten years to wipe out the invading Ming enemies completely.
The Bạch Đằng River still buried ten of thousands of the Qing soldiers.
History still record Prince General Trần Hưng Đạo’s victorious glories and his great character.

Our northern enemies are like the scheming and cunning foxes.
The enemies’ blood still hot on King Quang Trung’s sword.
The Qing Commanding General, Sun Shiyi, swallowed shame, to hide himself in a copper pipe.
as he fled, with his battered armies, back to the North.

The Spirits of Our Ancestors, holding the oath to defend against the northern invaders,
gave blessings to future Vietnamese generations to wipe out the enemies.
To protect our Motherland to stay independent for thousands of years
when the enemies’ friends no longer live among us.


« TRANG NHÀ »