Vô Thường

ngày 19.07.23


Đời là cát bụi – Nguyễn Hậu

Khi tôi ra đi giã biệt cõi đời
Sẽ chỉ mang theo ân tình của bạn
Sẽ giữ trong tim những gì tốt đẹp
Để thong dong, vui thú ở non bồng

When I depart from this life
I’ll bring along with me your kindness
I’ll keep in my mind only the best
To be totally free and leisurely in the fairyland


« TRANG NHÀ »