Bạn Hữu

Vương Thảo Yên - Bạn Hữu - 11.10.22

Hiu Hắt Cố níu giữ …cũng phải từ ly Người về rồi đi như bóng mây Bao lần tay nắm Bao lần vẫy Thăm thẳm lòng nhau nỗi nhớ đầy