Lá Thu

ngày 25.10.20


Thu sang nhuộm hết lá vàng
Lá rồi khô rụng giữa hoàng hôn đau
Thu còn trở lại mùa sau
Lá khô ai biết về đâu cuối mùa!


« TRANG NHÀ »