Việt Nam Quê Hương Tôi

ngày 13.05.20


Ca sĩ: Trường Hải

Việt Nam tôi rên xiết thương đau
Lòng người dân sao vẫn ơ thờ
Hoàng Trường Sa nay giặc đã cướp
Bản Giốc Nam Quan cũng bị chia đôi
Việt Nam tôi, đất nước ngàn đời
Vốn liếng Lạc Hồng sắp mất thật rồi.
VN tôi sắp mất thật rồi sao nỡ vô tâm

Ai nghe chăng
Tiếng hờn non sông
Réo gọi lòng trai đuổi giặc ngoại xâm
Ai nghe chăng
Tiếng Mẹ Việt Nam
Thúc giục toàn dân kết đoàn cùng nhau

Quyết một lòng phơi xác thù
Bảo vệ non sông, giành lại biển đảo
Đứng lên nào pha máu đào
Bảo vệ quê hương xứng danh Rồng Tiên

Việt Nam ơi, nay đã xa lìa
Lòng quặn đau nhớ nước thương nhà
Sợ mai đây thân vùi đất khách
Non nước điêu linh chỉ ngậm ngùi đau

Việt Nam ơi!
Quê hương nghìn trùng, khuất bóng mịt mờ, sắp hết một đời
Việt Nam ơi bóng dáng vời vợi
Thương nhớ khôn nguôi

Ca sĩ: Xuân Bình

Link Bản nhạc
VNQHT
11/3/2019


« TRANG NHÀ »