Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 35.172.233.215.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
241 entries.
Nguyễn Nam An Nguyễn Nam An wrote on January 1, 2010 at 6:28 am:
thơ của ngày 31

cũng xong cái gọi năm là
những ngày chóc ngóc nhìn bà, ông qua
trừ đi một tuổi đời xa
sáng ngồi đếm lại mới ra xuân là
em, trên cành lộc, hiên nhà
cô hồn các đảng ta tà tà qui ./.

nguyễn nam an
31 tháng 12, 2009