Lưu Bút

guestbook1

Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà

Yên Sơn

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 
Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.235.172.213.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
Anne Anne wrote on January 1, 2019 at 6:56 pm:
Hoa nhìn người khoe mình rực rỡ
Hỏi lòng; người vui mở cùng hoa?
Sao người không chịu ngó ra
Hoa đây đang ngóng người ra với mình!

Hoa ở đây sao người ở đó
Bước đến nào, hoa sẽ bên anh
Nhìn người sao thật buồn tênh
Chỉ chân vài bước, sao tình thật xa!