Xuân Về Lẻ Bóng

ngày 1.01.19


Cây hoa đỏ bên nhà rực rỡ
Chào mùa vui nên nở đầy hoa
Còn anh thì nhớ người ta
Xuân về lẻ bóng vào ra một mình

Em làm gì độ này nơi đó
Có khi nào em nhớ đến anh
Hay là cũng lại buồn tênh
Như anh vì chuyện chúng mình chia xa

Lonesome Spring

The red flower tree on the side of the house
Welcoming the cheerful season full of flowers
That makes me think of you so much
Lonely celebrating the Spring here and now

What are you doing there all along
Have you ever missed me so on
Or just like me in sorrow
Our separation is really unbearable


« TRANG NHÀ »