Thời Tiết Lạ

ngày 25.12.15

sunset


Ở Rừng Vua Noel về rất lạ
Anh Đông sang bỏ quên áo nơi đâu
Còn chị Thu vẫn phe phẩy sắc màu
Cùng gió chướng qua thăm nhà bác Hạ

Hắn cười mỉm thấy đất trời rất lạ
Viết vài câu chia sẻ với mọi người

Rừng Vua 122007/122015


« TRANG NHÀ »