Thế Gian Ly Biệt Thường Tình

ngày 31.08.17


Hạnh phúc như mây trắng
Trôi bềnh bồng như tơ
Như bốn mùa mưa nắng
Chắc đâu mà trông chờ

Một ngày tôi bên em
Là một ngày tôi biết
Có bao nhiêu dịu êm
Có ngần nào tha thiết

Nhỡ một mai không gặp
Vì muôn trùng cách ngăn
Do đồi cao lũng thấp
Hoặc tình đầy trái ngang

Chừ đã là cuối thu
Có khi nào em tới
Buồn. Đâm nghĩ vẩn vơ
Mong. Nên lòng trông đợi

Dù nhớ người quay quắt
Biết cũng bằng như không
Dẫu gan bào ruột thắt
Cũng mây trôi bềnh bồng

Thu Tàn 2013


« TRANG NHÀ »