Đón Thu Sang

ngày 30.10.17


Hôm nay lá rụng đầy trên cỏ
Gió thổi qua thềm rung khánh ngân
Ríu rít trên cành bầy sẻ nhỏ
Kháo chuyện thu về thăm Houston

Cúc vàng cũng chớm nụ trước sân
Thỏ thẻ mời thu rất ân cần
Cây lá quay lưng cùng nắng hạ
Giã từ không một chút phân vân

Ra đứng trước thềm châm điếu thuốc
Dõi mắt trông theo lá vàng bay
Đêm qua rượu tiễn ai say khướt
Bóng nhạn xa rồi buồn quắt quay

Thu đến người đi ta ở lại
Bốn mùa cứ lặng lẽ theo nhau
Thời gian hồ dễ ai thay đổi
Ly biệt ai không nặng nỗi sầu

Châm thêm điếu thuốc chào thu tới
Khói thuốc vờn quanh như bóng mây
Bầy sẻ trên cành còn kháo chuyện
Hạ đi rồi, thu tới hôm nay

Labor Day 2011


« TRANG NHÀ »