Tạ Từ//Saying Goodbye

ngày 1.09.21


Người tiên thì ở cảnh tiên
Thôi không vướng bận ưu phiền làm chi
Mặc cho nắng rủ chiều đi
Rừng pha sương bạc có gì trầm kha
Có ai nâng chén cùng ta
Cụng ly cùng với chiều pha nắng chiều


SAYING GOODBYE

A fairy dwells in the land of bliss
That grants an empty mind without a hiss;
Ignore the sun is gone with the eve
And the forest is fading with mist
Wonderful if there is someone toast with me
To cheer up the evening before it leaves.


« TRANG NHÀ »