Tỉnh Thức

ngày 7.09.21


Nhánh đời từ vô thỉ
Gây nghiệp chướng lầm mê
Tiền căn mấy lượt đi về
Không nương bến giác, bờ mê sẽ lầm

Nhánh đời như nhánh sông
Muôn phương về biển lớn
Dẫu em như cành đào xuân mơn mởn
Làm sao đứng ngoài biển khổ trầm luân

Cầu pháp giới chúng sanh
Trong khắp cùng ba cõi
Chỉ cho căn nguyên thống khổ
Xin dốc tâm thành nguyện độ chúng sinh

Cầu tám hướng mười phương
Cùng chúng sanh muôn loại
Bao nghiệt oan bỗng nhiên tự hoại
Đem an vui, thanh tịnh trở về

Lẽ tử sanh thường sự
Hợp tan có lạ gì
Yêu ghét tham giận sân si
Danh vọng, sắc dục ích gì thiện căn

04032011


« TRANG NHÀ »