Buổi sáng thức dậy

ngày 17.04.21


Buổi sáng thức dậy

Buổi sáng vừa thức dậy
Mở toang cửa sổ phòng
Bên ngoài sương mờ lối
Thì thầm ngọn xuân phong

Tôi nhớ em quá đỗi
Nhớ ray rứt trong lòng
Thời gian đi quá vội
Em đâu rồi em ơi!

Waking up in the morning

Wake up in the morning
Widely open the window
Outside is all misty
The Spring’s wind is whispering

I miss you so much
Causing my heart to spasm
Time is going too fast
Where are you now my love


« TRANG NHÀ »