Yên Sơn & Mưa Nắng Bên Đời

ngày 7.10.18


Bài điểm sách Mưa Nắng Bên Đời và phỏng vấn hội thoại với tác giả nhân dịp Yên Sơn ra mắt sách tại Washington DC ngày 16/6/2018; đã được phát lại trong chương trình truyền thanh Trái Tim Việt Nam trong vùng hôm 7/10/2018.

Nhà Văn Nữ Phong Phu thực hiện« TRANG NHÀ »