Giới Thiệu Thơ Nhạc Yên Sơn

ngày 29.08.18


VH Huy Tâm biên soạn và giới thiệu CD Nhạc trong Chương trình Radio VRA


VH TBA biên soạn và Nhã Quyên Radio Dallas thực hiện


VH Nguyễn Minh Nữu biên soạn và trình bày trên Radio Washington DC


VH Trình Bình An biên soạn và trình bày trên Radio Virginia:« TRANG NHÀ »