Nói Với Bộ Đội, Cán Binh Việt cộng

ngày 2.08.18


Này các anh bộ đội, cán binh
Năm xưa các anh đi B, vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu
Cũng chỉ vì tấm lòng yêu nước thương dân
Đâu biết rằng đã bị bọn đầu não lừa bịp, dối gian
Mang giấc mơ ngông cuồng về một thế giới đại đồng
Dựng xây thiên đường cộng sản
Nay chắc lẽ các anh đã tâm trong, lòng sáng
Đã biết thế nào sau khi “giải phóng Miền Nam”
Thấy “đỉnh cao trí tuệ” chỉ có túi tham
Chứ chẳng phải vì giống nòi, đất nước
Chỉ biết vinh thân phì gia
Hoàn toàn đốn hèn, khiếp nhược
trước gặc Bắc phương
Lũ tội đồ đành lòng phản bội quê hương
Quỵ luỵ, cam tâm làm thái thú cho Tàu.

Dân tộc mình phải trường tồn
Vận nước mình sẽ được bền lâu
Với tài năng Việt hôm nay trên toàn thế giới
Sẽ như gấm như hoa trong thời đại mới
Sẽ quang vinh, ngời sáng bên Thái Bình Dương
Một khi thiên đường mù sụp đổ
Dân tộc mình sẽ thêm một lần chiến thắng giặc Bắc phương

Cuối tháng 7/2018


« TRANG NHÀ »