Đêm Trăng Buồn / Sad Moonlight

ngày 12.07.18


Đêm Trăng Buồn

Đêm nay trăng 18
Lòng tôi đêm 30
Nhớ thương biết thuở nào nguôi
Loanh quanh đã hết một đời bể dâu

Đất nước đi về đâu
Với một bầy thái thú
Cuộc sống ở đây dư thừa đầy đủ
Mà sao lòng vẫn xa xót trở trăn

Kingwood 01072018

Sad Moonlight

Tonight’s moon of the 18th
My soul feels like in the 30th
Longing for the old soil never eases
When whirligig of life about to fade away

Where would my country is heading
When a bunch of Chinese servants lead
Our life in America is well and rich
But my mind is always in unrest and saddened


« TRANG NHÀ »